Home Return to home

Wat zeggen de regionale samenwerkingspartners over de woondeals?

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “De verwachting is dat het aantal inwoners in de provincie Utrecht de komende jaren fors zal toenemen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd, moeten we de woningbouw versnellen én verduurzamen. Dat is in deze tijd geen gemakkelijke opgave, waarin de hoge rentestand, stikstof, netcongestie en personeelskrapte van grote invloed zijn in de hele woningbouwketen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze steun van het Rijk, samen met de regio’s, gemeenten, woningbouwcorporaties en partners in de bouw alles op alles zetten om deze uitdagingen te lijf te gaan, zodat onze provincie voor al haar inwoners een (t)huis biedt.”

Wethouder De Bilt Dolf Smolenaers (één van de bestuurlijke trekkers van de Woondeal U10): “Utrecht is een enorm populaire en aantrekkelijke regio, vol kansen op een mooie baan in een prachtige omgeving. Die moet dan wel bereikbaar blijven voor iedereen. Daarom is het bouwen van betaalbare huizen voor ons topprioriteit. Deze woondeal ademt dat uit. Het bouwen in onze regio gaat hand in hand met het bouwen van gezonde, groene woongemeenschappen, waar iedereen zich welkom kan voelen.”

Wethouder Amersfoort Astrid Janssen (bestuurlijk trekker van de Woondeal Amersfoort): ”Deze Woondeal is meer dan een bouwdeal. We bouwen aan wijken waar inwoners de komende generaties fijn kunnen wonen. We hebben daarbij aandacht voor duurzaamheid, bereikbaarheid, natuur en groen in onze leefomgeving. Dat kunnen we als gemeenten niet alleen en daarom is het fijn dat we nu samen met de woningcorporaties, het Rijk en de provincies bepaald hebben hoeveel woningen we gaan bouwen en wat ervoor nodig is om dit goed te kunnen doen.“

Voorzitter RWU Saar Spanjaard: ”Het is ontzettend belangrijk dat we snel meer betaalbare huizen toevoegen voor mensen met een bescheiden inkomen. De Utrechtse corporaties staan in de startblokken om deze huizen te realiseren. Samen met onze maatschappelijke partners willen we sterke buurten en woongemeenschappen maken waar het voor iedereen fijn wonen is. De urgentie is enorm, de woondeal is een belangrijke stap richting versnelde realisatie. De woningzoekenden in onze regio rekenen op ons!”

Peter Toonen en Joan van der Burgt, gezamenlijk voorzitters van de SWEV: “Wij willen als corporaties onze verantwoordelijkheid nemen door onze schouders onder deze forse bouwopgave te zetten in partnerschap met gemeenten, provincie en Rijk. De minister voor VRO wil de regie op de woningmarkt (her)nemen. Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) onderschrijven dat van harte om meer mensen een passend en betaalbaar (t)huis te bieden in een prettige leefomgeving. Deze bestuurlijke afspraken zijn daarvan een resultaat’, aldus Peter Toonen, voorzitter van de SWEV. “Alleen samen komen we verder!”

“De corporaties in de regio Amersfoort zijn – net als onze partners in de regio – graag bereid om de mogelijkheden voor versnelling van het bouwtempo te verkennen. Hierover hebben we afspraken in de Woondeal gemaakt. De corporaties zien mogelijkheden door meer bestaande gebouwen een woonfunctie te geven, te verdichten (meer woningen op een bouwlocatie) én samen met de partners naar nieuwe bouwlocaties te zoeken”, geeft Joan van der Burgt aan. Zij geeft samen met Peter Toonen invulling aan het voorzitterschap van de SWEV. “De corporaties in de regio Amersfoort geloven in ‘denken in kansen’!”, aldus Joan van der Burgt.