Home Return to home

Onze successen

De Metropoolregio Utrecht is het nationale knooppunt van gezonde oplossingen voor wonen, werken en reizen door Nederland. Hier krijgt u een indruk van onze successen.

51 miljoen voor gezonde stedelijke ontwikkeling Metropoolregio Utrecht

23 juni 2023 – Het ministerie van Binnenlandse Zaken investeert 51 miljoen euro in de ontwikkeling van de nieuwe woningbouwgebieden Merwede in Utrecht en Nieuwegein en Spoorzone in Amersfoort. Dit is afgesproken in bestuurlijk overleg tussen het ministerie en de Metropoolregio Utrecht. Uit deze financiële impuls is 36 miljoen beschikbaar voor de stimulering van sport-, recreatie en groenvoorzieningen in het Merwedegebied in Utrecht en Nieuwegein, en 15 miljoen voor bedrijfsverplaatsingen in Amersfoort. De toegezegde investeringen zijn een steun in de rug voor de gezond stedelijke ontwikkeling in beide gebieden.

Investeren in sport, recreatie en groen in Utrecht en Nieuwegein

Voldoende ruimte voor sport-, recreatie- en groenvoorzieningen is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van Utrecht. De beschikbare gelden zijn onder meer bedoeld voor de uitbreiding van Sportpark Nieuw-Welgelegen met extra sportvelden, de uitbreiding van recreatie- en groenvoorzieningen in Park Transwijk en de herinrichting van de openbare ruimte van Kanaleneiland om het gebied te groener te maken. Van de 36 miljoen euro gaat 30,5 miljoen naar de gemeente Utrecht en 5,5 naar de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein zal het geld investeren in de ontwikkeling van Rijnhuizen, onder meer in groen en watervoorzieningen.

Wethouder Eelco Eerenberg (gemeente Utrecht): “Als Metropoolregio hebben we te maken met belangrijke opgaven – opgaven die ook van betekenis zijn voor Nederland als geheel. Met de ontwikkeling van het Merwedegebied dragen we stevig bij aan de nationale woonopgave. Daarbij gaat het om méér dan alleen woningbouw. Naast woningen zijn ook investeringen in de openbare ruimte noodzakelijk, om de stad op een verantwoorde en gezonde manier te laten groeien. Goed dat het Rijk hieraan bijdraagt; het onderschrijft dat de versterking van de Metropoolregio Utrecht – het nationale knooppunt voor wonen, werken en reizen – een gezamenlijke opgave is.”

Verplaatsing bedrijven voor groene, gezonde Amersfoortse wijken

De voor Amersfoort beschikbare 15 miljoen euro is bestemd om bedrijven in de Kop van Isselt te verplaatsen. De verplaatsing van bedrijven met een zogeheten milieuhindercirkel is noodzakelijk om woningbouw te realiseren. In de Amersfoortse Spoorzone en de A1-zone worden de komende jaren 8500 woningen gebouwd, waarvan zo’n 2700 in de Kop van Isselt. Wethouder Astrid Janssen (gemeente Amersfoort): “Deze financiële impuls voor de Kop van Isselt maakt de verplaatsing van bedrijven mogelijk. Zo zorgen we ervoor dat woningbouw mogelijk gemaakt wordt en de toekomstige bewoners in gezonde en groene wijken wonen. Dat is niet alleen goed voor de Spoorzone-ontwikkeling, maar voor iedereen in Amersfoort die graag wil verhuizen maar dat nu niet kan.”

Om bestaande plannen voor woningbouw in de Metropoolregio Utrecht uit te kunnen voeren, moet een aantal complexe opgaven worden opgelost. Vraagstukken als stikstof, netcongestie, voldoende groen- en drinkwatervoorzieningen staan de bouw mogelijk in de weg. Regio en het Rijk blijven gezamenlijk zoeken naar oplossingen, om een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van de woningnood. Gedeputeerde Huib van Essen (provincie Utrecht): “De Rijksbijdrage van 51 miljoen is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. We zien uit naar verdere samenwerking met het Rijk om Metropoolregio Utrecht gezond en groen te laten groeien. Dat vraagt een forse uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, voldoende zoetwater en de ruimte en middelen voor het versterken van groen.”

Direct naar:

Kamerbrief Bestuurlijke Overleggen MIRT voorjaar 2023

***

Metropoolregio Utrecht presenteert zich op de Provada

15 juni 2023 – Voor het eerst met een Metropoolregio Utrecht-stand was onze regio dit jaar aanwezig op vastgoedbeurs Provada. Bezoekers maakten kennis met de diversiteit van onze fraaie regio aan de hand van beelden van oude en nieuwe ‘parels’ en het speciaal ontwikkelde filmpje (2:25 min) over Metropoolregio Utrecht.

Wij zijn een gezonde regio en dat willen we blijven. In de Metropoolregio Utrecht maken we gezonde groei mogelijk. Dit doen we door de krachten te bundelen en elkaar te inspireren. De uitdagende opgaven waar we als Metropoolregio Utrecht voor staan, zijn weerspiegeld in de bijdragen van samenwerkende overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan ons beursprogramma: ontwikkeling regiopoorten, toekomstbestendig bouwen, ondertekening ontwikkelovereenkomst Jaarbeurspleingebouw Utrecht (Oopen), innovatieve concepten agro en bouwen, regionale mobiliteitshubs, duurzame mobiliteit en convenant Groene waterstof in mobiliteit.

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter.

 

 

 

Direct naar:

***

Woondeals zorgen voor meer én betaalbare woningen in Metropoolregio Utrecht

13 maart 2023 – Metropoolregio Utrecht is blij met de woondeals waar Rijk, provincie, gemeenten en woningbouwcorporaties gezamenlijk de schouders onder zetten in de periode 2022 – 2030. Het gaat om 61.000 woningen in de regio U10 en 27.000 woningen in de regio Amersfoort.

Kaartje van regio U10 met blauw kader. Daarbinnen per gemeente een blauw huisje met daaronder in een groenkader het aantal woningen dat elke gemeente wil bouwen.       Kaartje van regio Amersfoort met rood kader. Daarbinnen per gemeente een rood huisje met daaronder in een paars kader het aantal woningen dat elke gemeente wil bouwen.

De woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge zette, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening onder de woondeals. De haalbaarheid van de afspraken is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof, netcongestie en capaciteit bij overheden en bouwsector. Met de ondertekening van de woondeals spreken de partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk de knelpunten aan te pakken.

Betaalbare woningen

Op de huidige woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 twee derde, van de woningen die gerealiseerd worden, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808,- per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.000,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden.

Lees ook wat de samenwerkingspartners over de woondeals zeggen.

Direct naar:

***

1,4 miljard voor bereikbaarheid nieuwe woningen Metropoolregio Utrecht

14 november 2022 – Het Rijk en de Metropoolregio Utrecht investeren samen ruim 1,4 miljard euro voor de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden. De rijksbijdrage is circa 930 miljoen euro, die van de regio 475 miljoen. De investering gaat naar de aanleg van een deels ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein, de Merwedelijn, en voor de ontsluiting van de spoorzone en A1-zone in Amersfoort. Ook stelt het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregelen op de Utrechtse snelwegen en voor het versnellen van bestaande woningbouwplannen in de hele provincie. Deze investeringen zijn een belangrijke voorwaarde voor de bouw van 54.000 woningen tot en met 2030 en 50.000 woningen na 2030.

Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht en voorzitter Utrechttafel): “Met de investeringen van het Rijk en de Metropoolregio Utrecht zetten we een bepalende eerste stap in het verbeteren van het OV-systeem in onze regio. Verbeteringen die hard nodig zijn om als regio op een verantwoorde manier te kunnen groeien én waar op termijn tienduizenden woningzoekenden en reizigers van zullen profiteren. Het is goed nieuws dat het Rijk de noodzaak hiervan onderkent en daar een substantiële bijdrage aan levert.” Lees meer

Direct naar:

***

Nieuwegein draagt 15 miljoen euro bij aan snelle Merwedelijn

13 oktober 2022 – De gemeenteraad van Nieuwegein stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor een snelle Merwedelijn. Dit in navolging van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht die ieder 200 miljoen voor een OV-pakket met daarin de Merwedelijn hebben toegezegd richting het Rijk. Daarmee is vanuit de Metropoolregio Utrecht 415 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. In eerste instantie is 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en de nieuw te bouwen woningen bereikbaar te houden.

Metropoolregio Utrecht zet in op de bouw van tienduizenden woningen, onder meer in de A12 zone, zonder dat het autogebruik evenredig meegroeit. Cruciaal hierbij is de aanleg van een (deels) ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein Centrum: de Merwedelijn. Deze brengt inwoners van Nieuwegein binnen 15 minuten naar het centrum van Utrecht. Lees meer

***

Metropoolregio Utrecht trekt 400 miljoen euro uit om bouw van 80.000 woningen mogelijk te maken

29 juni 2022 – Provincie en gemeente Utrecht trekken samen 400 miljoen euro uit voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. Dat is noodzakelijk om de geplande bouw van ruim 80.000 woningen mogelijk te maken tot 2030, waarmee de gezamenlijke overheden de woningcrisis willen aanpakken. De Metropoolregio Utrecht is het nationale verkeershart én de snelst groeiende regio in Nederland. In totaal is in eerste instantie 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en de nieuw te bouwen woningen bereikbaar te houden.

Burgemeester Sharon Dijksma namens de Metropoolregio Utrecht: “De regio Utrecht is een ontzettend gewilde en geliefde plek om te wonen. Als snelst groeiende regio van Nederland leveren we de komende jaren een substantiële bijdrage aan het oplossen van het nationale woningtekort. Op dit moment piept en kraakt het OV-netwerk in de regio echter al. Zonder investeringen in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en gezonde manier groeien.” Lees meer

***

Rijk kent bijna 110 miljoen euro toe voor 18.000 woningen

24 juni 2022 – Wij zijn blij met de toekenning van bijna 110 miljoen euro aan rijksbijdragen voor vijf woningbouwlocaties in de Metropoolregio Utrecht: Utrecht Zuidwest en Noordwest, Woerden Stationsgebied, Nieuwegein City/ Rijnhuizen en Soesterberg. Dankzij deze rijksbijdragen, als onderdeel van een landelijk pakket van 1,2 miljard euro, kunnen we versneld, binnen 3 tot 5 jaar, zo’n 18.000 woningen realiseren door randvoorwaardelijke mobiliteitsmaatregelen te financieren. Deze financiering brengt de realisering van onze gezamenlijke koers naar gezonde groei van de Metropoolregio weer een stap dichterbij. Hiermee bieden wij zichtbaar perspectief aan mensen die graag willen wonen, werken en recreëren in onze populaire regio. Lees meer

Direct naar: